“มะรือโบตกเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี การศึกษาก้าวไกล อนามัยก้าวหน้า แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม”

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ

นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

06-5061-1855, 08-1479-9777

นายอานัน สีระโก

ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก

086-2842604

  • วิสัยทัศน์

    “มะรือโบตกเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี การศึกษาก้าวไกล อนามัยก้าวหน้า แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม”

ข่าวสารชาวทต.มะรือโบตก

กิจกรรมชาวทต.มะรือโบตก

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ถอดบทเรียนธนาคารขยะ ทต.มะรือโบตก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
27 พฤษภาคม 2567

พี่น้อง ทต.มะรือโบตก เราดูแล

7
หมู่
8,569
ประชากร
10.243
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลมะรือโบตก
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)