สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายใสดี หะยีบือราเฮง

  ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภา เขต1

 • นางสาวมารียะห์ อุซา

  รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภา เขต2

 • นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโกะ

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

 • นายมามุ หะยีดอเลาะ

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

 • นายสูกีพลี ดือราแม

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

 • นางสาวปัทมา ยือราเฮง

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

 • นายอับดุลการิม นิบอซู

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

 • นายอับดุลรอพา อีอาซา

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

 • นายอาหะมะสักรี หะยีอับดุลเลาะ

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

 • นายอับดุลฮากิม บราเฮง

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

 • นางสาวตูแวนูนีลา มือรีงิง

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

 • นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2