คณะผู้บริหาร
 • นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ

  นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

  06-5061-1855, 08-1479-9777

 • นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง

  รองนายกเทศมนตรี

  08-3390-7907

 • นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง

  รองนายกเทศมนตรี

  08-1766-7188

 • นายอับดุลเลาะห์ ดอเลาะตาเฮ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  09-3620-0915

 • นายวรรณวิมาน แวดือราแม

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  08-9656-9454