ภาพกิจกรรม
อบรมการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

อบรมการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

718

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.มะรือโบตกจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ทต.มะรือโบตกจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

726

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

1078

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ละหมาดฮายัตร่วมขอดุอา(ขอพร) ให้เกิดความปลอดภัยบนถนน

ละหมาดฮายัตร่วมขอดุอา(ขอพร) ให้เกิดความปลอดภัยบนถนน

1155

17 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ

1089

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานและบุคลากรของเทศบาล

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานและบุคลากรของเทศบาล

1067

8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...