ภาพกิจกรรม
จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
674
21 พฤศจิกายน 2566

⛳จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

.

ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ทต.มะรือโบตก จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย "หลักสูตร Menyesuaikan Masyarakat (ชุมชนรู้รับปรับตัว)" รุ่นที่ 1 (วันที่ 12- 14 กันยายน 2566) และรุ่นที่ 2 (วันที่ 19- 21 กันยายน 2566 ) มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จำนวน 10 แห่ง คือ อบต.ซากอ อบต.บาโงสะโต อบต.จอเบาะ อบต.บาเร๊ะใต้ อบต.ลาโละ อบต.ตันหยงมัส อบต.กาวะ อบต. ศาลาใหม่ อบต.สามัคคี และ อบต.ปะลุกาสาเมาะ มีผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

 

ทต.มะรือโบตก ซึ่งเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ได้ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ อปท.เครือข่าย ในประเด็น ต่างๆ อาทิเช่น การจัดการขยะในระดับพื้นที่ตำบลมะรือโบตก จิตบริการเพื่อชุมชน หลักการดูแลสุขภาพเพื่อชุมชน การควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก การอาสาทำดีเพื่อชุมชน การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่แก่ อปท.เครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา สามารถต่อยอดและสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชนในแต่ละพื้นที่ อปท.เครือข่ายได้