กองคลัง
 • -- กำลังสรรหา --

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวซูไฮนีย์ แมเราะ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • -- กำลังสรรหา --

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวฟาอีซะห์ บินมะแซ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • -- กำลังสรรหา --

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวรอฮีม๊ะ ลานง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสุนัยยะห์ มะหลี

  คนงานทั่วไป

 • นายอาดือนัน ปูแทน

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสุวรรณา บัวแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวโศรญา หลงเป๊าะ

  คนงานทั่วไป

 • นายอุสมาน เจ๊ะมิ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวมานียะห์ นุยอ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนิสารีนา ตาเย๊ะ

  คนงานทั่วไป

 • นายกาสัน เจ๊ะปูเต๊ะ

  พนักงานขับรถยนต์