สำนักปลัดเทศบาล
 • นางสาวฮาลีเมาะห์ สะอิ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสาววนิดา จันทรโคบุตร

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายนิอุสมัน อาแว

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • -- กำลังสรรหา --

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวอรุณเนตร จันทศรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวอัสมาร์ มามุ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางสาวรูสียะห์ มามะ

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • -- กำลังสรรหา --

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายบุญยามิน ยูโซะ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางอาบีดะ ดอเลาะ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศุภวรรณ อิสมาแอ

  คนงานทั่วไป

 • นายสุไลมาน หะมุ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพาตีเม๊าะ ลาเต๊ะ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวรอบีฮะห์ บูละ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวยูนีซา ยือราเฮง

  คนงานทั่วไป

 • นายอาลียะห์ เจ๊ะเตะ

  คนงานทั่วไป

 • นายกฤษดา บั้นบูรณ์

  คนงานทั่วไป

 • นายมูฮำมัดนูรี บุญยรัตน์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุกรี ยือราเฮง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายมะลีสัน วาแต

  พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

 • นายอับดุลรอแมง เจ๊ะสะอิ

  คนงานทั่วไป (ประจำรถยนต์การแพทย์ฉุกเฉิน)

 • นายมูฮำมัดสุกรี มูฮามา

  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 • นายอับดุลลาห์ หะมุ

  พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

 • นายมาหะมะฮาลีมี หะยีดือราแม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสลัยมาน ดือราแม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอับดุลฮาฟี ลอดิง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมูหมัดซอบือรี ดือเระ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมะคอตรี อาแว

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมะเซาตี บือราเฮง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอิสลัน แมง

  พนักงานดับเพลิง