ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานและบุคลากรของเทศบาล
658
8 กันยายน 2566

ทต.มะรือโบตกเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานและบุคลากรของเทศบาล

 

ในช่วงวันที่ 4-8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลมะรือโบตกได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการให้บริการและปฏิบัติราชการที่ดี ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 

โดยภายในโครงการมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดีภายในหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลนายาง ศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานในโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี มีบุคลากรของเทศบาลตำบลมะรือโบตกเข้าร่วมโครงการจำนวน 44 ท่าน

 

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ มีทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในพื้นที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป