ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย
5 มกราคม 2567

343