ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายลูโบ๊ะบือติง - ไชยา ชุมชนพงมาเนาะ
29 มิถุนายน 2566

352


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายลูโบ๊ะบือติง - ไชยา ชุมชนพงมาเนาะ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส