ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าบาลาเซาะห์บาบอเดร์ ชุมชนอาแว
25 กรกฎาคม 2566

345


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบาลาเซาะห์บาบอเดร์ พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 130.00 เมตร ชุมชนอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส