นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวซูไรด๊ะ สาเมาะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน