นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวมาริสา หะยีมะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวมัสตูรา หะยีมูซอ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางอำพร พันธ์ยอด
นักพัฒนาชุมชน

นางคอดีเยาะ หะยีปะจิ
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสีตีอาอีเส๊าะ มะแซ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอาอีซะห์ หะยีมะ
คนงานทั่วไป

นายนิซูไฮดี สาเมาะ
คนงานทั่วไป

นายอิสมาแอ สีตาปอ
พนักงานขับรถยนต์