นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอานัน สีระโก
ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก

นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล
รองปลัดเทศบาลฯ

นางสาวฮาลีเมาะห์ สะอิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางกรรณิการ์ มีจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายนูรูดดีน สูลัยมาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมาริสา หะยีมะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายปูซี เจะอุเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง