นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองสาธารณสุขฯ

นายนูรูดดีน สูลัยมาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมัซตูรา ฮะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางมารียัม เจ๊ะโว๊ะ
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาววรรณี บัวหอม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายปรีดี อิสหัส
คนงานทั่วไป

นายมูหมัด อีอาซา
คนงานทั่วไป

นายต่วนซูไลมาน สะมะ
พนักงานขับรถยนต์

นายมูหมัดยารี เจ๊ะกา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะฯ

นายอาหะหมัด หะยีอูเซ็ง
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ

นายอาหะมะ เต๊ะ
คนงานทั่วไป

นายมูฮัมมัดไอมัน แวกือจิ
คนงานทั่วไป

นายอับดุลลา ปิดอเลาะ
คนงานทั่วไป

นายอิสมาแอ เจ๊ะมิ
คนงานทั่วไป

นายรอสีดี หมัดสกุล
คนงานทั่วไป

นาวสาวซอฟยะห์ มะดือเร๊ะ
คนงานทั่วไป