นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวซูไฮนีย์ แมเราะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวฟาอีซะห์ บินมะแซ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอับดุลเลาะห์ ดอเลาะตาเฮ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรอฮีม๊ะ ลานง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุนัยยะห์ มะหลี
คนงานทั่วไป

นายอาดือนัน ปูแทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสุวรรณา บัวแก้ว
คนงานทั่วไป

นางสาวโศรญา หลงเป๊าะ
คนงานทั่วไป

นางสาวมัสรัยยา มะเซ็ง
คนงานทั่วไป

นายอุสมาน เจ๊ะมิ
คนงานทั่วไป

นางสาวมานียะห์ นุยอ
คนงานทั่วไป

นายกาสัน เจ๊ะปูเต๊ะ
พนักงานขับรถยนต์