นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองช่าง

นายปูซี เจะอุเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนูรอัยดา สุขะนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายริฎวาน โดมูซอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรูสันคาร์ บาซอสิดิก
นายช่างไฟฟ้า

นางสาวสุรีมา อาแวบือซา
คนงานทั่วไป

นายฮาซัน อาลีมามะ
คนงานทั่วไป

นายซอบรี อิควาน
คนงานทั่วไป

นายมะตะมิง มะแซ
คนงานทั่วไป

นายอิสมาแอ นาแว
พนักงานขับรถยนต์

นายอาซีซี อูซา
พนักงานขับรถกระเช้า

นายวันเจฟรี บินมะสาและ
คนงานตกแต่งสวน

นายเจ๊ะรอนิง เจ๊ะนะ
คนงานตกแต่งสวน