นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวฮาลีเมาะห์ สะอิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววนิดา จันทรโคบุตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิอุสมัน อาแว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายลุตฟี อายิ
นักทรัพยากรบุคคล

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัสมาร์ มามุ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญยามิน ยูโซะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอาบีดะ ดอเลาะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภวรรณ อิสมาแอ
คนงานทั่วไป

นายสุไลมาน หะมุ
คนงานทั่วไป

นางสาวพาตีเม๊าะ ลาเต๊ะ
คนงานทั่วไป

นางสาวรอบีฮะห์ บูละ
คนงานทั่วไป

นางสาวยูนีซา ยือราเฮง
คนงานทั่วไป

นายอาลียะห์ เจ๊ะเตะ
คนงานทั่วไป

นายกฤษดา บั้นบูรณ์
คนงานทั่วไป

นายมูฮำมัดนูรี บุญยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุกรี ยือราเฮง
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายมะลีสัน วาแต
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

นายมาหะมะฮาลีมี หะยีดือราแม
พนักงานดับเพลิง(ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย)

นายมูฮำมัดสุกรี มูฮามา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสลัยมาน ดือราแม
พนักงานดับเพลิง

นายอับดุลลาห์ หะมุ
พนักงานดับเพลิง

นายยูนุ๊ โมง
พนักงานดับเพลิง

นายมูหมัดซอบือรี ดือเระ
พนักงานดับเพลิง

นายมะคอตรี อาแว
พนักงานดับเพลิง