นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายใสดี หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภา เขต1

นางสาวมารียะห์ อุซา
รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภา เขต2

นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโกะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

นายมามุ หะยีดอเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

นายสูกีพลี ดือราแม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

นางสาวปัทมา ยือราเฮง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

นายอับดุลการิม นิบอซู
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1

นายอับดุลรอพา อีอาซา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

นายอาหะมะสักรี หะยีอับดุลเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

นายอับดุลฮากิม บราเฮง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

นางสาวตูแวนูนีลา มือรีงิง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2

นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2