นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
คณะผู้บริหาร

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
เบอร์โทรศัพท์ 06-5061-1855, 08-1479-9777

นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-3390-7907

นายกามาลย์ หะยีดิน
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-1990-8922

นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวรรณวิมาน แวดือราแม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี