นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองสวัสดิการสังคม
ชื่อ - สกุล : นางสาวอาอีซะห์ หะยีมะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :