นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองสวัสดิการสังคม
ชื่อ - สกุล : นางคอดีเยาะ หะยีปะจิ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :