นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นายปูซี เจะอุเซ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :