นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวมาริสา หะยีมะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :