นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :