นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวฮาลีเมาะห์ สะอิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :