นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลฯ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :