นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นายอานัน สีระโก
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :