นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายมะยูนิ เจ๊ะนิ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :