นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางสาวพาซียะห์ เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :