นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - สกุล : นายซัมซูดิน รอเซะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :