นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองคลัง
ชื่อ - สกุล : นายอาดือนัน ปูแทน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :