นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองคลัง
ชื่อ - สกุล : นางสาวมัสรัยยา มะเซ็ง
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :