นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองคลัง
ชื่อ - สกุล : นางสาวฟาอีซะห์ บินมะแซ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :