นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองคลัง
ชื่อ - สกุล : Null
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :