นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองคลัง
ชื่อ - สกุล : นางสาวซูไฮนีย์ แมเราะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :