นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองช่าง
ชื่อ - สกุล : นายฮาซัน อาลีมามะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :