นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายอาลียะห์ เจ๊ะเตะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :