นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายอับดุลลาห์ หะมุ
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :