นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายมะลีสัน วาแต
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :