นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายสุไลมาน หะมุ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :