นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายมูฮัมหมัดไฟซอล เจ๊ะโซ๊ะ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :