นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :