นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายมามุ หะยีดอเลาะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :