นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโกะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :