นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายใสดี หะยีบือราเฮง
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภา เขต1
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :