นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :