นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : นายวรรณวิมาน แวดือราแม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :