นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3390-7907
Email :