นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
การป้องกันการทุจริต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 (25 เม.ย. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 (25 เม.ย. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (19 เม.ย. 65 | อ่าน 71 ครั้ง)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (19 เม.ย. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 65 | อ่าน 72 ครั้ง)
คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม (19 เม.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 65 | อ่าน 43 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (19 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (19 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) (19 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (การเลื่อนขั้นเงินเดือน) (19 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม (แบับที่ 4)พ.ศ. 2563 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ข้อบังคับของเทศบาลตำบลมะรือโบตก ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (19 เม.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
แผนพัฒนาบุคลากร (19 เม.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 เม.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ความก้าวหน้าในสายงาน (19 เม.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)